Sesiwn Stori Sali Mali | Sali Mali Story Session

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 19th June 2019

Dewch i ddathlu pen-blwydd Sali Mali yn 50 oed yn y Llyfrgell Genedlaethol! Y lle delfrydol i ddathlu pen-blwydd arwyddocaol un o'n cymeriadau llenyddol mwyaf hoffus!

Bydd y sesiwn stori yn cael ei gynnal yng Nghaffi Pendinas a chodir tal o £2.50 i bob plentyn, i gynnwys cacen pen-blwydd Sali Mali a diod feddal.

Drysau yn agor am 4yh, a'r stori i gychwyn am 4:15yh.

Nid oes angen i rieni / gwarcheidwaid archebu tocyn.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Bydd ffotograffwyr y Llyfrgell yn tynnu lluniau yn ystod y digwyddiad yma. Mae’n bosib y bydd y Llyfrgell yn dymuno defnyddio’r delweddau mewn deunydd hyrwyddo a marchnata a chyfryngau cymdeithasol. Os ydych yn gwrthwynebu gweld llun sy’n eich cynnwys chi, neu eich plentyn yn cael ei ddefnyddio at y dibenion hyn, rhowch wybod i aelod o staff y Llyfrgell.***

Delwedd: Hawlfraint Simon Bradbury a defnyddir trwy ganiatâd caredig Gwasg Gomer.
|
Come and celebrate Sali Mali's 50th birthday at the National Library! The ideal place to celebrate the important birthday of one of our most beloved literary characters!

The story session will be held in Caffi Pendinas and there will be a charge of £ 2.50 per child, to include Sali Mali's birthday cake and a soft drink.

Doors open at 4pm, and the story will begin at 4:15 pm.

Parents / guardians do not need to book a ticket.

***Event will be held through the medium of Welsh.***


***The Library’s photographers will take photos of this particular event. It is possible that the Library
will want to use these images in our promotional, marketing and social media materials. If you object to us using an image in which you or your child appears for these purposes, please inform a member of Library staff.***

Image: Copyright Simon Bradbury and used by kind permission of Gwasg Gomer.
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event