A new architecture archives advisory panel for Wales

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 2nd October 2019

Dr Peter Wakelin

Mae pensaernïaeth yn bwnc o ddiddordeb cyhoeddus ac mae'n ddiwydiant diwylliannol o bwys, gydag archifau'n chwarae rhan bwysig i hybu gwerthfawrogiad a dealltwriaeth ohono. I gydnabod hyn, yn 2018 ffurfiwyd panel ymgynghorol newydd gan y Gymdeithas Fenhinol Penseiri yng Nghymru, i arwain ar sut i ymdrin â chofnodion pensaernïol o ddiddordeb archifol. Bydd y sgwrs hon yn edrych ar rôl y panel newydd, fydd yn cynghori archifdai ar werth caffaeliadau neu roddion pensaenïol arfaethedig.


***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg*** 

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Dr Peter Wakelin

Architecture is a subject of public interest and a cultural industry of importance, with archives playing an important role in its appreciation and understanding. In recognition of this, in 2018 the Royal Society of Architects in Wales formed a new advisory panel to help deal with architectural records of archival interest. This talk explores the role of the new panel, which will advise repositories on the merits of proposed architectural acquisitions or donations.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event