S S Showcase Hindustani Vocal - Dr. NAGARAJ HAVALDAR & PT RAJKUMAR MISRA and Vidhya Sridhar, Dhanraj

The Bhavan, Hammersmith, London, W14 9HE
Sat 27th July 2019