Hallaig by Iain Finlay MacLeod

The Drouthy Cobbler, Moray, IV30 1BU
Fri 9th September 2016 1:00PM

Tha fear òg, Somhairle, a' draibheadh gu tuath, gu Ratharsaidh. Tha e a' dol a dh'fheuchainn ri stad a chur air an gaol geal àlainn aige pòsadh duine eile. 'S e Eimhir an t-ainm a th’oirre.

Ach mar as fhaisg a tha Somhairle a' tighinn air an eilean, 's ann a tha a' chuimhne aige air na thachair nuair a bha e òg a' tighinn air ais thuige. Na rudan a dh'adhbharraich gun ruith e air falbh aig ceithir bliadhna deug a dh'aois. Cha deach e air ais bhon uairsin.

Nuair a tha e a' ruighinn an Eilein, tha an t-aon roghainn a thug air teiche na òige roimhe a-rithist.

Tha 'Hallaig' stèidhichte air dà phìos bàrdachd le Somhairle MacGiill-eathain - "Hallag' agus 'An Roghainn'. 'S e sgeulachd mu dheidhinn gaol neo-dhìolta a th'ann, agus mar a dh'fhaodas roghainn beag atharrachadh ar beatha. Tha e mu dheidhinn call - tìm, gaol agus cànan.

Tha 'Hallaig' air a riochdachadh le Theatar Robhanis, companaidh theatar Gàidhlig stèidhichte ann an Leòdhas. Fhuair an dealbh-chluich seo taic bho Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig, Theatar Nàiseanta na h-Alba, Glaschu Beò, An Lanntair agus Play Pieces.

A young man, Sorley, drives north to Raasay to try to stop the woman he loves marrying another man. Her name is Eimhir.
But as Sorley nears Raasay, the memories of his upbringing in Hallaig Wood return. Memories he has suppressed since he ran away from the island at fourteen, never to return.
When he reaches the island, the same choice he ran from many years ago confronts him again.
'Hallaig' is based on two poems written by Sorley Maclean - 'Hallaig' and 'An Roghainn'. It is a story about unrequited love and how the small choices we make in life can affect us.  It is about loss - of time, life, love and language.
"Hallaig' is produced by Robhanis Theatre Company, a Gaelic theatre company based on the Isle of Lewis. This play received support from Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, The National Theatre of Scotland, Glasgow Life, An Lanntair and Play Pieces.
The company's last show was a Gaelic version of Compton Mackenzie's 'Whisky Galore' in conjunction with the National Theatre of Scotland.

Event Details

Doors Open at 12:30PM
From 1:00PM to 2:00PM

Location

The Drouthy Cobbler, Moray, IV30 1BU

Google map static shot of The Drouthy Cobbler, Moray, IV30 1BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£10.00*

*booking fee applies

Share this event